html code

ZZzzzzz…zz

 

..ง่วงแล้ว..

 

วันนี้หวานใจให้ช่วยทำเว็บ

 

เป็นเว็บ html

 

ก็เลยต้องมานั่งแก้โค้ด

 

ประมาณนี้

 

 

ไม่ยาก

 

แต่ตอนนี้

 

ง่วงแล้ว

 

zzz

 

แมวง่วง
sleepy code