No TV
No Radio
No Computer
No Work
No Love

Nothing to do