Green Bangkok WiFi

วันนี้เปิดเข้าไปดูเว็บทรู
แล้วก็นึกถึง Green Bangkok WiFi ขึ้นมาได้
ตอนนี้ เวลาอยู่นอกบ้าน/ออฟฟิศ
ถ้าไม่ใช้  EDGE/GPRS ก็จะใช้ WiFi อันนี้ตลอด

ลองอ่านข้อตกลง (อีกครั้ง)
ก็เจอข้อมูลอันนี้

1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับบุคคลทั่วไป โดยมี Wi-Fi card แจกในจำนวนจำกัด 500,000 ใบ ทั้งนี้ Wi-Fi account ดังกล่าวจะหมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2552 

9. username & password ที่ได้รับจากการลงทะเบียนครั้งแรกด้วยหมายเลข PIN และ หมายเลข Serial ที่ระบุบน Wi-Fi card จะหมดอายุวันที่ 30 กันยายน 2551 หลังจากนั้นหากประสงค์ใช้บริการต่อไปท่านจะต้องลงทะเบียนแบบ Online เพื่อรับสิทธิ์การใช้บริการนี้ต่ออีก 3 เดือนที่ www.truewifi.net เมื่อครบกำหนด 3 เดือน ท่านจะต้องลงทะเบียนแบบ Online ดังกล่าวใหม่อีกครั้งเพื่อรับสิทธิ์การใช้บริการต่ออีก 3 เดือนและเป็นเช่นนี้เรื่อยไปจนกว่า Wi-Fi account จะหมดอายุตามข้อ 1 

หากอ้างอิงตามข้อตกลงนี้
หมายถึงว่า
การใช้งาน Green Bangkok WiFi จะสิ้นสุดลง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ได้ลงทะเบียน Wi-Fi card ตั้งแต่แรก หรือลงทะเบียนภายหลัง 

ซึ่งก็ไม่มีข้อมูลว่าทางทรูจะมีโปรโมชั่นอย่างไรต่อไป
หรือว่าตัดผู้ใช้งานส่วนนี้ทิ้งไปเลย
หากเป็นแบบที่สอง ก็คงไปใช้ EDGE/GPRS กันแน่ๆ
เพราะราคาชั่วโมง WiFi ของทรูนั้นสูงกว่า
แถมบางครั้ง ความเร็วในการเชื่อมต่อของ EDGE/GPRS นั้นยังดีกว่าอีกด้วย

:lol: :lol:

Official Link: www.truewifi.net/th/promotion/green_bangkok.htm