Chill Band

เก็บตกจากวันอาทิตย์ที่แล้ว
ที่ไปดูคอนเสิร์ตโก๊ะตี่ cafe on stage
ก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่ม
ทางด้านหน้ามีการแสดงของ Chill Band
เหล่าดีเจของ Chill89FM
(ซึ่งเป็นศิลปินกันอยู่แล้ว)
มารวมตัว เกิดเป็น Chill Band
ได้ยินข่าวว่าจะไปเล่นตามกิจกรรมต่างๆ ด้วย