Canon Photo Marathon Thailand 2009

วันนี้เพิ่งอ่านเจอข่าวงานนี้

แอบสนใจโดยพลัน

ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
http://www.canon-asia.com/photomarathon2009/thailand/index.html

Canon Photo Marathon Thailand 2009

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่มีกล้องดิจิตอลของแคนนอนรุ่นใดก็ได้ มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ เพศ และประสบการณ์

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์
วันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2552

ในวันประกวด (วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2552) ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะได้รับมอบหมายหัวข้อในการถ่ายภาพ ผู้แข่งขันจะต้องถ่ายภาพภายในเวลาที่กำหนด และต้องกลับมาที่สถานที่จัดการแข่งขันพร้อมกับรูปภาพที่ถ่ายมาเพื่อดาวน์โหลดลงบนเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะรับหัวข้อต่อไป

คณะกรรมการจะพิจารณารูปภาพทั้งหมดหลังจากจบในแต่ละรอบ

รางวัลจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่ 1 เป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะในแต่ละหัวข้อ จะประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ ‘Best of Theme’ 1 รางวัล และรางวัลชมเชย (Merit Award) 2 รางวัล ส่วนที่ 2 เป็นรางวัลชนะเลิศ ‘Best of Show’ 1 รางวัล และรองชนะเลิศ 1 รางวัล ซึ่งจะตัดสินจากผลงานภาพถ่ายรวมทั้ง 3 รอบของผู้เข้าร่วมการแข่งขันโดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ‘Best of Show’ นั้นจะต้องส่งผลงานรูปถ่ายเข้าร่วมการประกวดทั้ง 3 รอบ

กำหนดการ
1 – 10 ตุลาคม 2552 ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์
17 ตุลาคม 2552 วันแข่งขัน Canon Photo Marathon Thailand 2009
ที่ เซ็นทรัล เวิล์ด พลาซ่า
23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2552 Canon Photo Clinic ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไขในการเข้าร่วมการประกวด
01. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับในกฎของการประกวดและคำตัดสินของคณะกรรมการและผู้จัดการประกวด
02. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยต้องมีจดหมายยินยอม ให้เข้าร่วมการแข่งขันจากผู้ปกครองมายื่นในวันแข่งขัน
03. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการใช้รูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
04. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ละเมิดกฎการประกวด
05. การตัดสินใจใดๆโดยผู้จัดการประกวดและคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
06. การเข้าร่วมการประกวดแสดงถึงการเห็นด้วยและการยอมรับในสัญญาและเงื่อนไขตามที่ผู้จัดการประกวดกำหนด
07. การประกวดเปิดรับสมัครสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้กล้องดิจิตอลแคนนอน และมีสัญชาติไทยเท่านั้น โดยไม่จำกัดอายุ เพศ และประสบการณ์
08. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือ กฎกติกาการประกวดที่ผู้จัดการประกวดจัดให้ไว้ใน survival bag ที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับในวันแข่งขัน
09. ผู้ได้รับรางวัลทุกรางวัล ต้องเข้าร่วมงานมอบรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2552 ซึ่งวันและสถานที่จัดงานจะแจ้งให้ทราบหลังจากจบการประกวด
10. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลต้องจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
11. ผู้จัดการประกวดไม่มีบริการเรื่องที่จอดรถ และค่าใช้จ่ายในการจอดรถ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องรับผิดชอบเรื่องสถานที่จอดรถและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองหากนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้

กฏและข้อบังคับของการประกวด
01. ตลอดระยะเวลาการแข่งขันผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องสวมเสื้อที่ทาง Canon จัดไว้ให้เท่านั้น
02.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องใช้กล้องดิจิตอลแคนนอนเท่านั้น (รุ่นใดก็ได้) เพื่อใช้ในการถ่ายภาพระหว่างการประกวด
03. รูปแบบที่ใช้ในการจัดเก็บ (หน่วยความจำ) จะต้องเป็น CF Card หรือ SD Card เท่านั้น ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่เครื่องไม่สามารถอ่าน / ดาวน์โหลดไฟล์รูป
04. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถใช้การเดินทางรูปแบบใดก็ได้ระหว่างการประกวด Canon Photo Marathon Thailand 2009
05. เกณฑ์การตัดสินมีดังต่อไปนี้
• ความคิดสร้างสรรค์ในการตีความหมายของหัวข้อที่ได้รับ
• การใช้สีและแสง/เงา
• องค์ประกอบภาพ
• ความเกี่ยวพันกับหัวข้อ
06. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
• ส่งรูปผลงานเข้าประกวดตรงเวลาที่กำหนด
• รูปที่เข้าประกวดจะต้องถ่ายโดยยึดตามหัวข้อที่กำหนดเป็นหลัก
• รูปที่ถ่ายต้องระวังและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
• ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเคารพกฎ-กติกาของพื้นที่ที่จัดการแข่งขัน
07. การประกาศผลการตัดสินทั้งหมดจะประกาศอีกครั้งอย่างเป็นทางการภายใน 7 วันหลังจบการแข่งขัน ใน
www.canon-asia.com/photomarathon2009
08. ภาพดิจิตอลที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 17 ตุลาคม 2552 ในช่วงระหว่างการแข่งขันเท่านั้น ผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่านใดที่ส่งภาพที่ถ่ายไว้ก่อนหน้าวันแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์การประกวดโดยทันที
09. ภาพที่จะดาวน์โหลดจะต้องเป็นภาพที่มีความละเอียดสูงสุดของกล้องและต้องเป็นไฟล์ JPEG เท่านั้น โดยภาพที่ส่งประกวดจะต้องไม่มีการตกแต่งภาพด้วยซอท์ฟแวร์ใดๆทั้งสิ้น
10. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมารายงานตัว ณ สถานที่จัดการแข่งขัน (เซ็นทรัล เวิล์ด พลาซ่า) ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2552 เวลา 07.00 – 08.30น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
11. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องรายงานตัวเพื่อรับหัวข้อในการถ่ายภาพตามเวลาต่อไปนี้ (เวลาที่ใช้ในการแข่งขันแต่ละหัวข้อนั้นแตกต่างกันไป) โดยที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องบริหารจัดการเวลาด้วยตนเองในการถ่ายภาพ / ดาวน์โหลดภาพ
• หัวข้อที่ 1: 09.00 น.
• หัวข้อที่ 2: 13.00 น.
• หัวข้อที่ 3: 16.00 น.
12. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องกลับมารายงานตัวเพื่อดาวน์โหลดภาพ ณ สถานที่จัดการแข่งขัน (เซ็นทรัล เวิล์ด พลาซ่า) ตามเวลาต่อไปนี้ หากเลยเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการดาวน์โหลดภาพทันที
• หัวข้อที่ 1: ปิดการดาวน์โหลดเวลา 13:00 น.
• หัวข้อที่ 2: ปิดการดาวน์โหลดเวลา 16:00 น.
• หัวข้อที่ 3: ปิดการดาวน์โหลดเวลา 18:00 น.
13. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องส่งรูปภาพด้วยตนเองเท่านั้น
14. ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพรวมถึงแบตเตอรรี่สำรอง เลนส์ หรือเมมโมรี่การ์ด ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพเหล่านี้มาเอง
15. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ทางผู้จัดงานไม่รับฝากของและจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆหากเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

การชำระเงิน
01. ค่าสมัคร 150 บาท โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเสื้อยืด 1 ตัว และชำระเมื่อลงทะเบียนในวันที่ 17 ตุลาคม 2552 ที่ เซ็นทรัล เวิล์ด พลาซ่า
02. เงินรายได้จากค่าสมัครทั้งหมดจะนำไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศล (รายนามองค์กรจะประกาศให้ทราบภายหลัง)
03. รับชำระค่าสมัครเป็นเงินสดเท่านั้นและโปรดเตรียมมาให้พอดีกับค่าสมัคร

ขั้นตอนการประกวด
01. รับหัวข้อการถ่ายภาพ
02. ออกไปถ่ายภาพตามหัวข้อที่ได้รับ
03. กลับมายังสถานที่จัดการแข่งขัน โปรดระลึกไว้ว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันควรเผื่อเวลาในการเดินทาง และควรกลับมายังสถานที่จัดการแข่งขัน 1 ชั่วโมงก่อนการแข่งขันรอบต่อไปจะเริ่ม
04. กรุณาเข้าคิว ณ บริเวณที่กำหนดไว้เพื่อรอดาวน์โหลดภาพ
05. เลือกรูปที่ดีที่สุดของท่านเพื่อส่งเข้าประกวด และดาวน์โหลดลงในโฟลเดอร์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ที่จัดเตรียมไว้ไห้
06. ขณะรอเรียกคิวเพื่อดาวน์โหลดภาพ กรุณาเลือกภาพที่ท่านจะส่งเข้าประกวดที่บริเวณนั่งคอยก่อนล่วงหน้า
07. เจ้าหน้าที่จะจับเวลาในการดาวน์โหลดรูปของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หากเกิน 3 นาทีจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
08. รอการประกาศหัวข้อในรอบต่อไป

รางวัล
Best of Show
ชนะเลิศ (1 รางวัล) สิทธิ์เข้าร่วมอบรมการถ่ายภาพโฟโต้ คลินิกที่ประเทศญี่ปุ่น
EOS 5D Mark II (body)
PIXMA MP 638
รองชนะเลิศ (1 รางวัล) สิทธิ์เข้าร่วมอบรมการถ่ายภาพโฟโต้ คลินิกที่ประเทศญี่ปุ่น
EOS 500D Kit 18-55
PIXMA MP 638
Theme 1
ชนะเลิศ EOS 500D Kit 18-55
รองชนะเลิศ (2 รางวัล) IXUS 100is
Theme 2
ชนะเลิศ EOS 500D Kit 18-55
รองชนะเลิศ (2 รางวัล) IXUS 100is
Theme 3
ชนะเลิศ EOS 500D Kit 18-55
รองชนะเลิศ (2 รางวัล) IXUS 100is
Special Prize
Popular Vote (3 รางวัล) PS A480
รางวัลสำหรับผู้ร่วมโหวต (3 รางวัล) PIXMA iP1980

* ของรางวัลอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลด้วยตนเอง
*** ขอสงวนสิทธิให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในลำดับสูงสุดเพียงลำดับเดียว

โปสเตอร์งานเมื่อปีที่แล้ว

คิดภาพล่วงหน้า ตอนบอกโจทย์
แล้วทุกคนก็วิ่งออกไปถ่ายรูป (ในระยะเวลาที่จำกัด)
คงตื่นเต้นน่าดู