Game Console

เอนทรีสืบเนื่องมาจากข่าว Nintendo DSi LL
หรือในยุโรปอาจใช้ชื่อว่า Nintendo DSi XL
ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่า Nintendo DSi รุ่นที่จำหน่ายในปัจจุบัน
เลยนึกขึ้นมาได้ ว่ามีเกมคอนโซลที่มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ หรือเปลี่ยนขนาดอยู่จำนวนหนึ่ง

Playstation VS PSone

Playstation 2 VS Playstation 2 Slim

Playstation 3 VS Playstation 3 Slim

PSP VS PSP Slim & Lite

Nintendo DSi LL VS Nintendo DSi VS Nintendo DS lite

== เดี๋ยวเล็ก..เดี๋ยวใหญ่==