Digital Camera Raw Compatibility 3.3

Apple อัพเดต
Digital Camera Raw Compatibility to Aperture 3 and iPhoto’09
สนับสนุนไฟล์ RAW ของกล้องใหม่ๆ หลายตัว

อัพเดตได้แล้วผ่านทาง Software Update