Collyers Mansion

Living mondaY
สัปดาห์นี้แมวดื้อหยิบเอาตัวอย่างการจัดเก็บสิ่งของต่างเข้าชั้นวางอย่างเป็นระเบียบ
จากในรูปเป็นของ Collyer’s Mansion ใน Brooklyn, NY

 

 

บางครั้งมันก็มีเพียงเส้นบางๆ ระหว่าง
“การจัดวางเป็นระเบียบอย่างหนาแน่น” กับ “รก”
ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน
สำหรับแมวดื้อ ถ้าสิ่งใดมันอยู่ในตำแหน่งที่ “สามารถหาได้ง่าย” และ “ถูกใช้สอย” แมวดื้อไม่เรียกว่า “รก” นะ
ในทางตรงข้ามหากมีสิ่งใดถูกวางอยู่โดดๆ โล่งๆ เลย แต่ไม่เคยถูกใช้งาน อันนี้แมวดื้อเรียกว่า “รก” นะ  

Link: http://shopthemansion.com/