Book: iPhone The Missing Manual 2nd edition

หนังสือเกี่ยวกับไอโฟน
ที่รวบรวมกับทิปและเทคนิคการใช้งาน
ที่นอกเหนือจาก manual จาก Apple เอง
มีข้อมูลหลายส่วนน่าสนใจ
หลังจากออก edition แรกไป หลังจาก iPhone วางจำหน่ายไป
ตอนนี้ก็มาถึง second edition
สนับสนุนข้อมูลของ iPhone 3G ด้วย

ราคา $24.99 ทั้งแบบที่เป็นหนังสือ และแบบ digital
หากต้องการทั้งสองแบบ ราคา $32.49

Link: Oreilly.com