twilight in bangkok

รูปจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เพิ่งจะมีเวลาเปิดดูรูป
ส่วนใหญ่ก็คล้ายเดิม เพราะรีทริปเส้นทางเดิม
ชอบรูปนี้

ฟ้าสีสวย นกพร้อมใจกันบินพอดี